غزل سرا: محمد علی بهمنی
غزل خوان: استاد بهناز رستگارمنش