عصر پاییزی

شاعر: کاظم بهمنی
صدا: استاد بهناز رستگارمنش