شاعر چه کسی است؟
غزل خوان: استاد بهناز رستگارمنش
در سکوت سینه قلبم دلنوازی می کند…