کمک به نان آور خانه
شمال بنا مربوط به کسب و کارست.
استاد بهناز رستگارمنش دارنده‌ی گواهی نامه‌ی فنگشویی از پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تهران