من از ماه آمده بودم…
شعر: نرگس صرافیان
صدا: استاد بهناز رستگارمنش