نشانه گذاری در زبان فارسی:
این قسمت: پرانتز و خط فاصله