نشانه گذاری در زبان فارسی:
این قسمت: نقطه ویرگول و دونقطه‌ی بیانی