از مولانا و شمس بگوییم.

محفل فراهان در پست‌های “لحظه‌هایی از بزرگان بگوییم” در نظر دارد تا در سال‌روز هر یک از اشخاص تأثیرگذار تاریخ، توضیح مفید و کوتاهی از این افراد ارائه دهد.
با ما همراه باشید.
مولانا بلخی و شمس تبریزی

Read More

از شهریار بگوییم.

محفل فراهان در پست‌های “لحظه‌هایی از بزرگان بگوییم” در نظر دارد تا در سال‌روز هر یک از اشخاص تأثیرگذار تاریخ، توضیح مفید و کوتاهی از این افراد ارائه دهد.
با ما همراه باشید.
محمدحسین شهریار

Read More

از سهروردی بگوییم.

محفل فراهان در پست‌های “لحظه‌هایی از بزرگان بگوییم” در نظر دارد تا در سال‌روز هر یک از اشخاص تأثیرگذار تاریخ، توضیح مفید و کوتاهی از این افراد ارائه دهد.
با ما همراه باشید.
شهاب‌الدین یحیی سهروردی

Read More

از صائب تبریزی بگوییم.

محفل فراهان در پست‌های “لحظه‌هایی از بزرگان بگوییم” در نظر دارد تا در سال‌روز هر یک از اشخاص تأثیرگذار تاریخ، توضیح مفید و کوتاهی از این افراد ارائه دهد.
با ما همراه باشید.
صائب تبریزی

Read More

از علی شریعتی بگوییم.

محفل فراهان در پست‌های “لحظه‌هایی از بزرگان بگوییم” در نظر دارد تا در سال‌روز هر یک از اشخاص تأثیرگذار تاریخ، توضیح مفید و کوتاهی از این افراد ارائه دهد.
با ما همراه باشید.
دکتر علی شریعتی

Read More

از خیام نیشابوری بگوییم.

محفل فراهان در پست‌های “لحظه‌هایی از بزرگان بگوییم” در نظر دارد تا در سال‌روز هر یک از اشخاص تأثیرگذار تاریخ، توضیح مفید و کوتاهی از این افراد ارائه دهد.
با ما همراه باشید.
خیام نیشابوری

Read More

از فردوسی توسی بگوییم.

محفل فراهان در پست‌های “لحظه‌هایی از بزرگان بگوییم” در نظر دارد تا در سال‌روز هر یک از اشخاص تأثیرگذار تاریخ، توضیح مفید و کوتاهی از این افراد ارائه دهد.
با ما همراه باشید.
ابوالقاسم فردوسی توسی

Read More

از سیمین دانشور بگوییم.

محفل فراهان در پست‌های “لحظه‌هایی از بزرگان بگوییم” در نظر دارد تا در سال‌روز هر یک از اشخاص تأثیرگذار تاریخ، توضیح مفید و کوتاهی از این افراد ارائه دهد.
با ما همراه باشید.
سیمین دانشور

Read More

از سعدی شیرازی بگوییم.

محفل فراهان در پست‌های “لحظه‌هایی از بزرگان بگوییم” در نظر دارد تا در سال‌روز هر یک از اشخاص تأثیرگذار تاریخ، توضیح مفید و کوتاهی از این افراد ارائه دهد.
با ما همراه باشید.
سعدی شیرازی

Read More

از عطار نیشابوری بگوییم.

محفل فراهان در پست‌های “لحظه‌هایی از بزرگان بگوییم” در نظر دارد تا در سال‌روز هر یک از اشخاص تأثیرگذار تاریخ، توضیح مفید و کوتاهی از این افراد ارائه دهد.
با ما همراه باشید.
عطار نیشابوری

Read More

واحدهای شمارش و اندازه گیری (قسمت سوم)

واحدهای شمارش و اندازه گیری: یکی از مشکلاتی که همیشه وجود دارد، استفاده از واحدهای شمارش درست و مناسب برای هر چیز است.

امیدواریم با پست های آموزشی در این زمینه بی نیاز شوید.

Read More

واحدهای شمارش و اندازه گیری (قسمت دوم)

واحدهای شمارش و اندازه گیری: یکی از مشکلاتی که همیشه وجود دارد، استفاده از واحدهای شمارش درست و مناسب برای هر چیز است.
امیدواریم با پست های آموزشی در این زمینه بی نیاز شوید.

Read More

واحدهای شمارش و اندازه گیری (قسمت اول)

واحدهای شمارش و اندازه گیری: یکی از مشکلاتی که همیشه وجود دارد، استفاده از واحدهای شمارش درست و مناسب برای هر چیز است.
امیدواریم با پست های آموزشی در این زمینه بی نیاز شوید.

Read More

فهرست واژگانی که خوانش یکسان و نگارش متفاوت دارند: (قسمت هفتم م، ن، و)

امروزه واژگان زیادی وجود دارد که خوانش یکسان ولی نگارش و معنای متفاوتی دارند.

در این دوره از آموزش‌‌های محفل فراهان به این از واژگان می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

Read More

فهرست واژگانی که خوانش یکسان و نگارش متفاوت دارند: (قسمت ششم ص، ض، ط ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ)

امروزه واژگان زیادی وجود دارد که خوانش یکسان ولی نگارش و معنای متفاوتی دارند.
در این دوره از آموزش‌‌های محفل فراهان به این از واژگان می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

Read More