فهرست واژگانی که خوانش یکسان و نگارش متفاوت دارند: (قسمت پنجم د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش)

امروزه واژگان زیادی وجود دارد که خوانش یکسان ولی نگارش و معنای متفاوتی دارند.
در این دوره از آموزش‌‌های محفل فراهان به این از واژگان می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

Read More

فهرست واژگانی که خوانش یکسان و نگارش متفاوت دارند: (قسمت چهارم ج، چ، ح، خ)

امروزه واژگان زیادی وجود دارد که خوانش یکسان ولی نگارش و معنای متفاوتی دارند.
در این دوره از آموزش‌‌های محفل فراهان به این از واژگان می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

Read More

فهرست واژگانی که خوانش یکسان و نگارش متفاوت دارند: (قسمت سوم ب، پ، ت، ث)

امروزه واژگان زیادی وجود دارد که خوانش یکسان ولی نگارش و معنای متفاوتی دارند.
در این دوره از آموزش‌‌های محفل فراهان به این از واژگان می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

Read More

فهرست واژگانی که خوانش یکسان و نگارش متفاوت دارند: (قسمت دوم ادامه ی الف)

امروزه واژگان زیادی وجود دارد که خوانش یکسان ولی نگارش و معنای متفاوتی دارند.
در این دوره از آموزش‌‌های محفل فراهان به این از واژگان می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

Read More

فهرست واژگانی که خوانش یکسان و نگارش متفاوت دارند: (قسمت اول الف)

امروزه واژگان زیادی وجود دارد که خوانش یکسان ولی نگارش و معنای متفاوتی دارند.
در این دوره از آموزش‌‌های محفل فراهان به این از واژگان می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

Read More

درست‌تر تلفظ کنیم (قسمت هجدهم:حرف ی)

محفل فراهان در پست‌های آموزشی “درست‌تر تلفظ کنیم” تلفظ صحیح‌تر واژگان روزمره‌ای که همه ی ما در زندگی استفاده می کنیم را آموزش می دهد.

این یک پیشنهاد است: بیایید “درست تر” تلفظ كنیم‌ و اگر کسی “درست تر” تلفظ کرد را نیک بداریم.

Read More

درست‌تر تلفظ کنیم (قسمت هفدهم: حرف ه)

محفل فراهان در پست‌های آموزشی “درست‌تر تلفظ کنیم” تلفظ صحیح‌تر واژگان روزمره‌ای که همه ی ما در زندگی استفاده می کنیم را آموزش می دهد.
این یک پیشنهاد است: بیایید “درست تر” تلفظ كنیم‌ و اگر کسی “درست تر” تلفظ کرد را نیک بداریم.

Read More

درست‌تر تلفظ کنیم (قسمت شانزدهم:حرف و)

محفل فراهان در پست‌های آموزشی “درست‌تر تلفظ کنیم” تلفظ صحیح‌تر واژگان روزمره‌ای که همه ی ما در زندگی استفاده می کنیم را آموزش می دهد.
این یک پیشنهاد است: بیایید “درست تر” تلفظ كنیم‌ و اگر کسی “درست تر” تلفظ کرد را نیک بداریم.

Read More

درست‌تر تلفظ کنیم (قسمت پانزدهم:حرف ن)

محفل فراهان در پست‌های آموزشی “درست‌تر تلفظ کنیم” تلفظ صحیح‌تر واژگان روزمره‌ای که همه ی ما در زندگی استفاده می کنیم را آموزش می دهد.
این یک پیشنهاد است: بیایید “درست تر” تلفظ كنیم‌ و اگر کسی “درست تر” تلفظ کرد را نیک بداریم.

Read More

درست‌تر تلفظ کنیم (قسمت چهاردهم: حروف مع تا ن)

محفل فراهان در پست‌های آموزشی “درست‌تر تلفظ کنیم” تلفظ صحیح‌تر واژگان روزمره‌ای که همه ی ما در زندگی استفاده می کنیم را آموزش می دهد.
این یک پیشنهاد است: بیایید “درست تر” تلفظ كنیم‌ و اگر کسی “درست تر” تلفظ کرد را نیک بداریم.

Read More

درست‌تر تلفظ کنیم (قسمت سیزدهم: حروف مج تا مع)

محفل فراهان در پست‌های آموزشی “درست‌تر تلفظ کنیم” تلفظ صحیح‌تر واژگان روزمره‌ای که همه ی ما در زندگی استفاده می کنیم را آموزش می دهد.
این یک پیشنهاد است: بیایید “درست تر” تلفظ كنیم‌ و اگر کسی “درست تر” تلفظ کرد را نیک بداریم.

Read More

درست‌تر تلفظ کنیم (قسمت دوازدهم: حروف ل تا مج)

محفل فراهان در پست‌های آموزشی “درست‌تر تلفظ کنیم” تلفظ صحیح‌تر واژگان روزمره‌ای که همه ی ما در زندگی استفاده می کنیم را آموزش می دهد.
این یک پیشنهاد است: بیایید “درست تر” تلفظ كنیم‌ و اگر کسی “درست تر” تلفظ کرد را نیک بداریم.

Read More

درست‌تر تلفظ کنیم (قسمت یازدهم: حروف ک، گ)

محفل فراهان در پست‌های آموزشی “درست‌تر تلفظ کنیم” تلفظ صحیح‌تر واژگان روزمره‌ای که همه ی ما در زندگی استفاده می کنیم را آموزش می دهد.
این یک پیشنهاد است: بیایید “درست تر” تلفظ كنیم‌ و اگر کسی “درست تر” تلفظ کرد را نیک بداریم.

Read More

درست‌تر تلفظ کنیم (قسمت دهم: حروف ف، ق)

محفل فراهان در پست‌های آموزشی “درست‌تر تلفظ کنیم” تلفظ صحیح‌تر واژگان روزمره‌ای که همه ی ما در زندگی استفاده می کنیم را آموزش می دهد.
این یک پیشنهاد است: بیایید “درست تر” تلفظ كنیم‌ و اگر کسی “درست تر” تلفظ کرد را نیک بداریم.

Read More

درست‌تر تلفظ کنیم (قسمت نهم: حروف ص، ض، ط، ظ، ع، غ)

محفل فراهان در پست‌های آموزشی “درست‌تر تلفظ کنیم” تلفظ صحیح‌تر واژگان روزمره‌ای که همه ی ما در زندگی استفاده می کنیم را آموزش می دهد.
این یک پیشنهاد است: بیایید “درست تر” تلفظ كنیم‌ و اگر کسی “درست تر” تلفظ کرد را نیک بداریم.

Read More